Santamaria, Sergi & Pedersen, Jan, 2021, Laboulbeniomycetes (Fungi, Ascomycota) of Denmark

Santamaria, Sergi & Pedersen, Jan, 2021, Laboulbeniomycetes (Fungi, Ascomycota) of Denmark, European Journal of Taxonomy 781, pp. 1-425

publication ID

https://doi.org/10.5852/ejt.2021.781.1583

link to original document

https://doi.org/10.5852/ejt.2021.781.1583

document provided by

Felipe

Blattodea key    15-20
Herpomyces     20-21
Herpomyces ectobiae     21-22
Herpomyces stylopygae     23-24
Herpomyces periplanetae     23
Helodiomyces     24
Helodiomyces elegans     24-26
Autoicomyces     26-27
Autoicomyces aquatilis     27
Autoicomyces humilis     28
Ceratomyces     28-29
Eusynaptomyces     29-30
Ceratomyces pyrenaeus     29
Eusynaptomyces hydrobii     30-32
Eusynaptomyces enochri     30
Rhynchophoromyces     32
Rhynchophoromyces anacaenae     32-33
Thripomyces     33
Thripomyces italicus     34
Euzodiomyces     34
Euzodiomyces lathrobii     35-36
Zodiomyces     36
Coreomyces     38-39
Zodiomyces vorticellarius     38
Coreomyces arcuatus     39
Coreomyces corixae     40
Coreomyces macropus     40-41
Compsomyces     41-42
Compsomyces lestevae     42-44
Compsomyces verticillatus     44
Kainomyces     44-45
Kainomyces isomali     45-47
Hydrophilomyces     47
Hydrophilomyces atroseptatus     48
Hydrophilomyces coneglianensis     48-49
Hydrophilomyces digitatus     49
Hydrophilomyces hamatus     51-52
Hydrophilomyces gracilis     51
Euphoriomyces key    52-53
Euphoriomyces agathidii     53-54
Euphoriomyces enghoffii   sp. nov.  54-57
Euphoriomyces gillerforsii     57
Euphoriomyces huggertii     57-58
Euphoriomyces liodivorus     58-61
Euphoriomyces magnicellulatus     61
Euphoriomyces smicri   sp. nov.  61-62
Euphoriomyces unilateralis     64
Phaulomyces     64-66
Phaulomyces euaestheti     66
Siemaszkoa     67-68
Phaulomyces octotemni     67
Siemaszkoa fennica     68-70
Siemaszkoa flexa     70-71
Siemaszkoa ptenidii     71-72
Siemaszkoa ramificans     72-74
Idiomyces     74
Idiomyces peyritschii     74-75
Symplectromyces     75
Symplectromyces vulgaris     75-79
Teratomyces     79
Teratomyces actobii     79-81
Teratomyces philonthi     81-82
Microsomyces psammoechi     82-84
Microsomyces     82
Rhachomyces     84-85
Rhachomyces canariensis     85-86
Rhachomyces furcatus     86-89
Rhachomyces lasiophorus     89-90
Rhachomyces philonthinus     90-92
Rhachomyces pilosellus     92
Rhachomyces spinosus     94
Asaphomyces     94-95
Asaphomyces cholevae     95-98
Chitonomyces     98-99
Chitonomyces aculeifer     99-100
Chitonomyces bidessarius     100-101
Chitonomyces elongatus     101
Chitonomyces italicus     103-104
Chitonomyces ensifer     103
Chitonomyces melanurus     104
Chitonomyces paradoxus     106
Hydraeomyces halipli     107-108
Hydraeomyces     107
Chaetarthriomyces     108
Chaetarthriomyces crassiappendicatus     108-110
Chaetarthriomyces spiralis     110
Misgomyces dyschirii     111-113
Misgomyces     111
Botryandromyces     113-114
Botryandromyces heteroceri     114-115
Ecteinomyces trichopterophilus     115-119
Ecteinomyces     115
Laboulbenia key    120-126
Laboulbenia argutoris     126-130
Laboulbenia aubryi     130
Laboulbenia benjaminii     131-133
Laboulbenia cafii     133-134
Laboulbenia calathi     134-135
Laboulbenia clivinalis     135-136
Laboulbenia collae     136-138
Laboulbenia coneglianensis     138-139
Laboulbenia cornuta     139-141
Laboulbenia corylophi     141-142
Laboulbenia cristata     142-144
Laboulbenia curtipes     144-145
Laboulbenia egens     145
Laboulbenia eubradycelli     147-150
Laboulbenia elaphri     147
Laboulbenia fasciculata     152-153
Laboulbenia flagellata     153-160
Laboulbenia giardii     160-161
Laboulbenia gyrinicola     161-162
Laboulbenia hyalopoda     164-165
Laboulbenia inexpectata   sp. nov.  165-167
Laboulbenia inflata     167-168
Laboulbenia kajanensis     170
Laboulbenia lecoareri     170-171
Laboulbenia leisti     171-172
Laboulbenia lichtensteinii     172-173
Laboulbenia littoralis     173
Laboulbenia luxurians     175
Laboulbenia melanaria     176-178
Laboulbenia manubriolata     176
Laboulbenia metableti     178-179
Laboulbenia murmanica     179-180
Laboulbenia notiophili     181-184
Laboulbenia olisthopi     184-185
Laboulbenia ophoni     186-189
Laboulbenia oodiphila     186
Laboulbenia parriaudii     189-190
Laboulbenia pedicellata     190-194
Laboulbenia picardii     195-196
Laboulbenia philonthi     195
Laboulbenia pseudomasei     196-198
Laboulbenia pygidicola   sp. nov.  198-199
Laboulbenia slackensis     201-202
Laboulbenia rougetii     201
Laboulbenia sphaerii     202-204
Laboulbenia stenolophi     204-206
Laboulbenia stilicicola     206-208
Laboulbenia thaxteri     208-209
Laboulbenia vulgaris     209-213
Acompsomyces     213
Aphanandromyces     214
Acompsomyces stenichni     214
Aphanandromyces audisioi     216
Arthrorhynchus     216-217
Arthrorhynchus nycteribiae     217
Bordea     217
Bordea denotata     218
Corethromyces     218-219
Corethromyces bialowiezensis     219
Corethromyces henrotii     220
Corethromyces stilici     222-223
Cryptandromyces     223-224
Cryptandromyces bibloplecti     224-226
Cryptandromyces bryaxidis     226-228
Cryptandromyces cryptophagi   sp. nov.  228-229
Cryptandromyces danicus   sp. nov.  229-231
Cryptandromyces elegans     231-232
Cryptandromyces euplecti     232-234
Diphymyces     234
Diphymyces niger     234-235
Dipodomyces phloeocharidis     235-236
Dipodomyces     235
Distolomyces     236
Distolomyces forficulae     238
Hesperomyces     238-239
Hesperomyces coccinelloides     239-240
Hesperomyces virescens     240-241
Rhadinomyces     241
Rhadinomyces pallidus     242-245
Rossiomyces     245
Sphaleromyces     246
Rossiomyces falcatus     246
Stichomyces     247
Sphaleromyces lathrobii     247
Stichomyces conosomatis     248-250
Stigmatomyces     250-252
Stigmatomyces burdigalensis     252-253
Stigmatomyces constrictus     253-255
Stigmatomyces crassicollis     255-256
Stigmatomyces divergatus     256-258
Stigmatomyces entomophilus     258-260
Stigmatomyces ephydrae     260-261
Stigmatomyces geomyzae     261
Stigmatomyces limosinae     263-264
Stigmatomyces hydrelliae     263
Stigmatomyces majewskii     264-266
Stigmatomyces platensis     266-267
Stigmatomyces purpureus     267-268
Stigmatomyces scaptomyzae     268-269
Stigmatomyces thoracochaetae   sp. nov.  269-271
Tanmaurkiella   gen. nov.  271-272
Tanmaurkiella huggertii   gen. et sp. nov.  272-274
Tanmaurkiella pselaphi   gen. et sp. nov.  274
Tavaresiella     276
Tavaresiella hebri     276-278
Troglomyces     278
Troglomyces triandrus     278
Amorphomyces     278-279
Amorphomyces ventricosus   sp. nov.  279
Dioicomyces     280
Dioicomyces anthici     280-281
Dioicomyces myrmecophilus     281-283
Peyritschiella     283-284
Peyritschiella furcifera     284-285
Peyritschiella hybrida     285-286
Peyritschiella nigrescens     286-288
Peyritschiella oxyteli   comb. nov.  288-292
Peyritschiella princeps     292-293
Peyritschiella vulgata     293-294
Rickia     294-295
Rickia huggertii     295-296
Rickia laboulbenioides     296
Rickia peyerimhoffii     296-297
Rickia proteini     297-299
Dimeromyces     299-300
Rickia uncigeri     299
Dimeromyces corynetis     300-301
Dimeromyces oculatus   sp. nov.  301-302
Dimorphomyces     304
Dimorphomyces myrmedoniae     304-305
Dimorphomyces phloeoporae     305-307
Trenomyces histophthorus     307-309
Trenomyces     307
Camptomyces europaeus     309-310
Camptomyces     309
Cantharomyces     310-311
Cantharomyces aploderi     311
Cantharomyces denigratus     313
Cantharomyces elongatus     313-314
Cantharomyces italicus     314-316
Cantharomyces numidicus     316-317
Cantharomyces orientalis     317-320
Cantharomyces papillatus   sp. nov.  320-322
Cantharomyces platystethi     322-323
Haplomyces     323
Haplomyces texanus     323-326
Monoicomyces     326-328
Monoicomyces athetae     328-329
Monoicomyces bolitocharae     329-331
Monoicomyces brachiatus   sp. nov.  331-333
Monoicomyces britannicus     333-334
Monoicomyces crassicaulis   sp. nov.  337-339
Monoicomyces drusillae     339-340
Monoicomyces fragilis     340-342
Monoicomyces homalotae     342-346
Monoicomyces invisibilis     346-350
Monoicomyces myllaenae     351-352
Monoicomyces matthiatis     351
Monoicomyces nigrescens     352-354
Monoicomyces reboleirae   sp. nov.  354-356
Monoicomyces validus   sp. nov.  356-358