Zhang, Hui-Hong, Cotton, Adam M., Condamine, Fabien L., Wang, Rong-Jiang, Hsu, Yu-Feng, Duan, Kuang, Zhang, Xin & Hu, Shao-Ji, 2020, Revision of Pazala Moore, 1888: The Graphium (Pazala) alebion and G. (P.) tamerlanus Groups, with Notes on Taxonomic and Distribution Confusions (Lepidoptera: Papilionidae)

Zhang, Hui-Hong, Cotton, Adam M., Condamine, Fabien L., Wang, Rong-Jiang, Hsu, Yu-Feng, Duan, Kuang, Zhang, Xin & Hu, Shao-Ji, 2020, Revision of Pazala Moore, 1888: The Graphium (Pazala) alebion and G. (P.) tamerlanus Groups, with Notes on Taxonomic and Distribution Confusions (Lepidoptera: Papilionidae), Zootaxa 4759 (1), pp. 77-97

publication ID

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4759.1.5

link to original document

https://doi.org/10.11646/zootaxa.4759.1.5

document provided by

Plazi